เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของ ELDER4CARE เกิดจากแนวคิดเรื่อง มาตรฐานการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้มีค่าเฉลี่ยอายุสูงขึ้น แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก,อุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือ แม้แต่ข้อมูลที่จำเป็น

ทางเราจำมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ